User:Jklyu

From DISI
Jump to navigation Jump to search

Shaoying Tan†, Deheng Sun†, Jiankun Lyu†, Xiao Sun, Fangshu Wu, Qiang Li, Yiqi Yang, Jianxu Liu, Xin Wang, Zhuo Chen, Honglin Li, Xuhong Qian, Yufang Xu. Antiproliferative and apoptosis-inducing activities of novel naphthalimide–cyclam conjugates through dual topoisomerase (topo) I/II inhibition. Bioorgan. Med. Chem. 2015, 23(17), 5672-5680, doi:10.1016/j.bmc.2015.07.011

Deheng Sun†, Yu Yang†, Jiankun Lyu†, Wei Zhou, Wenlin Song, Zhenjiang Zhao, Zhuo Chen*, Yufang Xu*, and Honglin Li*. Discovery and rational design of pteridin-7(8H)-one-based inhibitors targeting FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) and its mutants. J. Med. Chem. 2016, 59(13): 6187-6200, doi:10.1021/acs.jmedchem.6b00374

Qiao Li†, Lina Quan†, Jiankun Lyu, Zenghui He, Xia Wang, Jiajia Meng, Zhenjiang Zhao, Lili Zhu*, Xiaofeng Liu*, Honglin Li*. Discovery of peptide inhibitors targeting human programmed death 1 (PD-1) receptor. Oncotarget, 2016, doi: 10.18632/oncotarget.11274